Nacionalni projekti

Cobik je izvrsten raziskovalni in management partner. Vodi ali kot partner sodeluje v več mednarodnih, nacionalnih  in industrijskih (za trg) projektih.

Povezani v kompetenčnem centru za razvoj kadrov v biotehnologiji in farmaciji

Osrednji namen projekta 'KOC 2018' je dvig kakovosti dela v podjetjih. V skladu z razpisom, ki je nastal na pobudo Evropske komisije in slovenskih organov v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, bomo prijavitelji, vključeni v projekt, organizirali različna izobraževanja, ki bodo prispevala k dvigu usposobljenosti zaposlenih na ključnih področjih dela v podjetjih.

Naš operativni cilj bo dosežen 31. oktobra, z vzpostavljenim in delujočim kompetenčnim centrom za razvoj kadrov, oblikovanim modelom kompetenc in vsaj 200 realiziranimi vključitvami zaposlenih v usposabljanja.

Izmenjava znanj in izkušenj iz panoge

KOC je investicija v znanje in priložnost za vse vključene, kjer se bomo učili, srečevali z izzivi in s sodelovanjem nizali uspehe. Je promocija za vključene gospodarske panoge, da se povežemo, ugotovimo potrebe po razvoju kadrov in med seboj izmenjamo znanja ter izkušnje. Zaposleni bomo pridobili spretnosti, potrebne za uspešno izvajanje nalog na delovnem mestu, veščine in neformalno znanje, ki vodi k doseganju boljših rezultatov.

O dosedanjih rezultatih in praksah si lahko preberete več na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

V projektu sodelujemo projektna pisarna:

 • CO BIK - Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo;
 • Mediade, d.o.o.;
 • SIS EGIZ - Slovensko inovacijsko stičišče, Evropsko gospodarsko interesno združenje;

in panožni partnerji:

 • Acies Bio, d.o.o.;
 • Acscalab, d.o.o.;
 • Biosistemika, d.o.o.;
 • Freyherr, d.o.o.;
 • genEplanet d.o.o.;
 • Jafral, d.o.o.;
 • Kemomed, d.o.o.;
 • Labtim d.o.o.;
 • Lek d.d.;

Obiščite spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Dodatne informacije: Vita Vukotič, vita@mediade.si.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

ARRS L10 Kontinuirna kromatografska izolacija izooblik monoklonskih protiteles

Partnerji: COBIK, LEK, FKKT

Monoklonska protitelesa (mAbs) predstavljajo danes najpomembnejša biološka zdravila, ki omogočajo zdravljenje mnogih težko ozdravljivih bolezni, kot je npr. Rak. mAbs so proteini velikosti okrog 150 kDa, njihova biološka funkcija pa je definirana s postranslacijskimi modifikacijami. Zaradi tega lahko isto protitelo nastopa v več tisoč oblikah, izolirati pa je potrebno samo ciljno obliko, kar znatno poveča kompleksnost izolacije. Tipično se za to uporabljajo kromatografske kolone z dokaj položnimi gradienti spiranja, ki podražijo izolacijo na preparativnem nivoju.

Eden izmed možnih načinov znižanja proizvodnih stroškov je prehod iz šaržnega na kontinuiren način izolacije, kar tipično zmanjša volumen kromatografskih kolon a znatno poveča kompleksnost sistema. Način, ki se pogosto uporablja, je t.i. simuliran gibljivi sloj (ang. simulated moving bed – SMB), kjer s preklapljanjem ventilov simuliramo gibanje stacionarne faze. Tak sistem se uporablja pri ločevanju kiralnih komponent, pri katerih ločba poteka pri konstantni sestavi mobilne faze, torej brez gradientov. Šele v zadnjem času so bili razviti kompleksni kontinuirni kromatografski sistemi (ang. MCSGP), ki omogočajo vzpostavljanje gradientov, ki pa so pretežno še vedno v fazi razvoja.

Najnovejše raziskave na področju ionsko-izmenjevalnih (IEX) kromatografskih nosilcev so pokazale, da se lahko ponovljiv položen pH gradient generira kot posledica titracije IEX skupin na nosilcu pri stopenjski spremembi ionske moči mobilne faze. To odpira možnost uporabe dokaj preproste verzije kontinuirnega sistema za izolacije različnih izooblik mAbs.

Projekt je razdeljen v štiri glavne sklope. Prvi sklop je postavitev cikličnega kontinuirnega kromatografskega sistema, ki je v osnovi podoben MCSGP sistemu, le da je bistveno preprostejši, saj ni potrebe, po tvorbi gradienta mobilne faze s črpalko. V osnovi bo sistem sestavljen iz dveh kolon enakega tipa pri čemer bomo vzorec izmenjaje nalagali na eni koloni, na tisti, kjer ne bo nalaganja, pa bomo izvajali ločbo izooblik z induciranim pH gradientom in recklirali nečiste frakcije s produktom. Testirali bomo njegovo robustnost in ponovljivost.

Drugi sklop bo razvoj kromatografskih kolon, ki bodo vsebovale šibke in močne IEX skupine. Za učinkovito izrabo induciranega pH gradienta v preparativne namene potrebujemo močne IEX skupine za vezavo protitelesa in šibke IEX skupine, ki niso dostopne protitelesu in ustvarjajo robusten pH gradient. Izvedli bomo eksperimente z različnimi razmerji šibkih in močnih IEX skupin ter s tem za konkreten tip mAbs-ov ustvarili optimalni induciran pH gradient ter kapaciteto.

Tretji sklop bo razvoj graftiranih monolitnih nosilcev s šibkimi in močnimi IEX skupinami. Prednost uporabe monolitov je v tem, da imajo tokovno neodvisne lastnosti kar omogoča delovanje pri visokih linearnih hitrostih torej posledično večjem številu ciklov na časovno enoto. Pripravili bomo grafitrane monolite tako, da bomo na površino por monolita vnesli šibke IEX skupine ter nato graftirali polimerne verige z  z močnimi IEX skupinami. Pri dovolj visoki gostoti se linearne verige postavijo pravokotno na podlago zaradi odbojnih sil med močnimi IEX skupinami. Ker dostopajo protitelesa iz mobilne faze v pori na površino nosilca, se adsorbirajo na močne IEX skupine preden pridejo do šibkih, zato ne vplivajo na induciran pH gradient. Lastnosti takega monolitnega nosilca spreminjamo z deležem šibkih IEX skupin, ki jih pretvorimo v polimerne verige, kot tudi z dolžino teh verig.

Četrti sklop predstavlja razvoj procesa izolacije mAbs na osnovi kontinuirne kromatografije in induciranega pH gradienta. Uporabili bomo oba tipa prej optimiranih kromatografskih nosilcev. Nalagali bomo realne vzorce in optimirali tako kolone kot delovanje sistema, izvajali ustrezno analitiko kvalitete in čistosti produkta ter definirali optimalne protokole.

ARRS L4-4277 Innovative production systems for vaccines and regenerative medicine

LBA sodeluje pri razvoju konvektivnih materialov za kromatografsko čiščenje celic, virusom podobnih delcev in bakteriofagov. V okviru projekta optimiziramo obstoječe metakrilatne monolite in razvijamo fraktalne kromatografske nosilce. Cilj projekta je razviti novo generacijo nosilcev, primernih za čiščenje evkariontskih in prokariontskih celic. Nosilci temeljijo na anorganskih materialih, votlih vlaknih in makroporoznih kromatografskih monolitih. V okviru projketa LBA testira nove nosilce s celicami, virusom podobnimi delce in bakteriofagi.

ARRS, RPROJ JR-Prijava/2011 I/812

Uporaba proteomskih in aptamernih pristopov za študij interakcij gostitelj mikroorganizem pri stafilokoknih in klostridijskih okužbah

Prispevek laboratorija v tem projektu bo v razvoju aptamernih orodij za staphylococcus aureus in Clostridium difficile, ki spadata med najpomembnejše povzročitelje okužb pri človeku in predstavljata veliko finančno breme za zdravstveni sistem, bosta modelna organizma za študij lastnosti bakterij, ki lahko doprinesejo k povišani virulenci. Za visokovirulentne seve S. aureus bomo smatrali povzročitelje endokarditisa ter seve C. difficile, ki povzročajo pseudomembranozni kolitis ali težjo obliko kolitisa z zapleti. V okviru projekta bomo razvili aptamere specifične za vsaj enega od obeh modelnih organizmov, ki bi potencialno lahko razlikovali tudi bolj in manj virulentne seve.

Projekt poteka v sodelovanju s partnerji centra odličnosti CIPKEBIP.

MIZŠ, e-storitve, mOIDom

mOIDom je spletna in mobilna aplikacija informativno-svetovalnega značaja. Uporabniku omogoča, da nadzoruje svojo rabo energije, s pomočjo interaktivnega svetovanja in z reševanjem interaktivnih nalog pa se  nauči kako zmanjšati velik del svojih obratovalnih stroškov. Uporabnik lahko primerja svoje stanovanje s primerljivimi stanovanji, uvrščen je v učinkovitostni razred, aplikacija pa omogoča tudi, da se podatki lahko izvozijo. Uporaba  je za gospodinjstva brezplačna, preprosta in prijazna. 

Cilj aplikacije je torej spodbujanje uporabnikov k varčevanju z energijo in z denarjem ter zmanjšati obremenitve okolja in doseči čim večjo energetsko učinkovitost svoje zgradbe.  Evropska komisija namreč uvaja energetske izkaznice za osveščanje o energetski učinkovitosti zgradb, ki se bo upoštevala v ceni nepremičnine.

Z uporabo aplikacije mOIDom tako lahko ugotovimo, zakaj je naš sosed bolj okoljsko učinkovit kot mi in kako dvigniti svojo okoljsko konkurenčnost ter pri tem prihraniti.

Vsem uporabnikom bo aplikacija na voljo predvidoma julija ali avgusta 2013.

BioPharm.si

Proizvodnja bioloških zdravil in cepiv v obliki proteinov, DNA in virusov je iz operativnega in tehničnega vidika izjemno zahtevna in mogoča samo v tehnološko dovršenih procesih. Zaradi potreb po izboljšanju produktivnosti procesov, zniževanju stroškov, fleksibilnosti in predvsem zaradi tehnološkega napredka, ki to omogoča, se pri proizvodnji velikih bioloških molekul počasi uveljavlja koncept kontinuirane proizvodnje. Prednosti kontinuiranih proizvodnih sistemov so zaradi manjših volumnov in boljšega izkoristka substratov višja produktivnost in nižji stroški, enostavnejši prenos na večji proizvodni nivo ter večja robustnost in fleksibilnost. Glavni cilj programa BioPharm.Si, ki povezuje vrhunska slovenska podjetja in odlične raziskovalne organizacije, je razvoj kontinuiranih biotehnoloških procesov ter naprednih naprav in storitev, ki bodo izvajanje takšnih procesov omogočili.

Program BioPharm.Si sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski sklad za regionalni razvoj v višini 5.972.371,63€.

more: www.biopharm.si

Smartgene.si

Gene therapy is a therapeutic strategy using genes as therapeutic agents. During the therapy therapeutic gene is inserted into targeted cells with the goal to (i) Introduce a new gene into the cell to fight a disease, (ii) replace a mutated gene causing disease with a healthy copy of the gene, (iii) inactivate a mutated gene that is functioning improperly. Gene is delivered to the cells in form of vectors such as viruses or plasmid DNA. Plasmid DNA is commonly delivered to the cells by electroporation. Plasmid DNA intended for gene therapy applications is typically produced in bacteria Escherichia coli under Good Manufacturing Practice (GMP) regulations. Gene therapy therefore starts with selection of therapeutic gene, continues with insertion of this gene into the vector, which is followed by production of vector containing therapeutic gene, and delivering vector to patients. The project SmartGene.si is co-financed by Ministry of Education, Science and Sport of Republic of Slovenia and European regional fund in amount of 1.998.414,50€.

Project SmartGenes.si is addressing gene therapy challenges from selection of therapeutic gene, to production and delivery to patients with innovative globally applicable solutions.

more: www.smartgene.si

 

 

EVIDENCA OPREME

Coinvest Venture Days 2015

The Coinvest Venture Days bring together tech startups from ‘New Europe’* and global venture investors. In...

več »